Rezervirajte zdaj!

Rezervirajte zdaj!

SPLOŠNE DOLOČBE 

 

 • Vozovnice lahko kupite z gotovino, s plačilnimi (BA Maestro, Karanta) in kreditnimi karticami (Visa, Mastercard, Diners, Activa, American Express…) pri blagajnah. 
 • Prodaja in nadzor vozovnic poteka preko računalniško vodenih blagajn in magnetnih čitalcev. Na kontrolnih mestih so obiskovalci dolžni vozovnice pokazati brez oziroma na poziv pooblaščene osebe.
 • Poslabšanje vremena, megla, veter, zapora prog, prekinitev ali zastoj delovanja posameznih naprav niso razlogi za povrnitev kupnine ali podaljšanje veljavnosti vozovnice.
 • Sistem kontrole smučarskih vozovnic se na smučiščih v upravljanju podjetja RTC Žičnice Kranjska Gora izvaja pod video nadzorom, na kar kupce smučarskih vozovnic opozarjamo tudi na vstopnih postajah smučišča in na prodajnih mestih smučišča. Z nakupom smučarske vozovnice se je kupec s tem dejstvom tudi seznanil.
 • Z izvajanjem video nadzora kontrole smučarskih vozovnic ne posegamo v zasebnost kupcev in uporabnikov našega smučišča, temveč samo primerjamo med seboj video izseke prehoda posamezne smučarske vozovnice na podlagi serijske številke posamezne smučarske vozovnice, ter pri tem upoštevamo zakonska določila ZVOP ( Zakona o varnosti osebnih podatkov).

Obiskovalcem, ki smučišča Kranjska Gora ne poznajo priporočamo, da:

- se pred nakupom smučarskih vozovnic prepričajo o vremenskih in obratovalnih razmerah na smučišču

- se pred nakupom smučarskih vozovnic seznanijo tudi s postopki odvzema smučarske vozovnice v primeru zlorabe smučarskih vozovnic

- da si pred odhodom na smučišče ogledajo informacijski pano ter izberejo sebi in svojemu znanju ter sposobnostim primerna smučišča

- da se na smučišče odpravijo primerno opremljeni

 

POVRAČILO KUPNINE 

 

 • V primeru poškodbe smučarja, ob posredovanju reševalcev na smučišču, družba povrne kupnino samo za terminsko vozovnico in to na podlagi zdravniškega potrdila. Kupnina se povrne od naslednjega dne dalje. Družba ne povrne denarja  za terminsko vozovnico v primeru bolezni.
 • V primeru, da zaradi slabega vremena, pomanjkanja snega ali okvare žičnice ne obratujejo več kot dva dni, vam povrnemo neizkoriščen del kupnine od nakupa terminskih vozovnic.
 • Kupnine se ne vrača spremljevalcem poškodovanega smučarja, ki so skupaj s ponesrečenim predčasno zapustili smučišče.
 • V primeru poškodbe imetnika sezonske vozovnice s sliko pred 15. januarjem, družba prizna 50% popust, ki ga kupec lahko uveljavi pri nakupu nove sezonske vozovnice v naslednji sezoni. Pri uporabi vozovnice po 15. januarju, družba ne prizna popusta.
 • Kupljenih urnih in dnevnih vozovnic ni mogoče vrniti in zahtevati vrnitev kupnine. Družba ne prizna nobenega nadomestila za izgubljene vozovnice

ZLORABA VOZOVNICE

 

 • Vozovnice so neprenosljive, razen  prenosnih sezonskih vozovnic.
 • Pri kupljenih vozovnicah ni mogoče spremeniti veljavnosti vozovnic.
 • Poskus ali zloraba vozovnice in kršenje pravil varnega smučanja, so razlog za takojšen odvzem vozovnice. Za odvzem vozovnice je pooblaščena uradna oseba družbe.
 • Vozovnica se odvzame na podlagi potrdila o odvzemu vozovnice.
 • Za odvzem vozovnice v primeru zlorabe smučarske vozovnice so pooblaščeni vsi zaposleni s strani podjetja RTC Žičnice Kranjska Gora d.d.. Vozovnica se odvzame brez potrdila.
 • Uporabniki vozovnic s starostnimi popusti so se ob legitimaciji dolžni izkazati z dokazili o upravičenosti do teh popustov (dijaška izkaznica, študentska izkaznica, osebna izkaznica…) 
 • Pri zlorabi vozovnice je kršitelj dolžan plačati smučarsko vozovnico po rednem ceniku smučarskih vozovnic za tekočo sezono.
 • Družba si pri zlorabi ali kršenju reda oziroma pravil varnega smučanja, pridržuje pravico do kazenske prijave zoper kršitelja, oz. prijave sodniku za prekrške. 
 • Pri zlorabi vozovnice je kršitelj, ki je udeležen v nesreči, sam dolžan poravnati stroške reševanja.

NAKUP IN VELJAVNOST VOZOVNIC 

 

 • Na vsaki prodani smučarski vozovnici je definirana njena veljavnost. Depo vozovnice, ki so bile kupljene bodisi v predprodaji oziroma v redni prodaji vnaprej, pa imajo rok veljavnosti označen na dnu vozovnice (15.04 + leto veljavnosti).

VOZOVNICE MENJAMO SAMO OB DOPLAČILU RAZLIKE V CENI ZA PRETEKLO SEZONO z doplačilom razlike v ceni 10,00 EUR – ne glede na izdano smučarsko vozovnico. VOZOVNIC S STAREJŠIM DATUMOM NE MENJAMO.

 

 • Terminske (od 2- do 10 - dnevne) vozovnice, sezonske vozovnice s sliko in službene sezonske vozovnice niso veljavne brez fotografije imetnika. 
 • Izgubljeno sezonsko vozovnico je mogoče nadomestit ob plačilu stroškov zamenjave v višini 5,00 EUR. Vozovnica se nadomesti ob predložitvi računa. 
 • Za nočno smuko veljajo vozovnice s sliko (od 2 – 10 dni), sezonska vozovnica, prenosna vozovnica.
 • Otroci do 6 let (rojeni po 01.09.), v smučarskih klubih, šolah in tečajih s trenerjem ali vodjem vrste, potrebujejo veljavno otroško vozovnico.
 • Otroci do 6 let (rojeni po 01.09.) lahko smučajo brez vozovnice le, če so v  spremstvu najmanj ene odrasle osebe ter uporabljajo naprave skupaj z njo in kontrolnike vozovnic. Otroci do 6 let, ki uporabljajo naprave samostojno, se tretirajo kot otroci po 6 letu starosti in potrebujejo veljavno smučarsko vozovnico.
 • Otroke, starejše od 6 let  se na vseh žičniških napravah in progah obravnava kot odrasle osebe.
 • Za seniorje (moške in ženske) nad 60 let, otroke od 6 do 14,99 let, invalide, mladino, velja ob predložitvi ustreznega dokazila o starosti oziroma statusu, znižana cena za tiste vrste vozovnic, ki so posebej označene v ceniku. Vozovnice so veljavne le skupaj z dokazilom o starosti oziroma statusu. 
 • RTC Kranjska Gora lahko zavrne izdajo vozovnice na podlagi naročilnice ali  voucherja svojih pogodbenih partnerjev v primeru neporavnanih obveznosti v preteklih sezonah.
 • Do nakupa ali koriščenja vozovnic po ceni za šolske skupine so upravičene le slovenske javne izobraževalne ustanove, kot so šole, vrtci, fakulteta…

VARNOST OBRATOVANJA, POŠKODOVANJE NAPRAV NA SMUŠIŠČIH IN ŽIČNICAH 

 

 • RTC Kranjska gora vsako oglaševanje na objektih, napravah in parkiriščih zaračunava v skladu s cenikom. Samovoljno oglaševanje na objektih, napravah in parkiriščih zaračuna 500,00 EUR + DDV na oglas. Čiščenje lepakov ali nalepk se zaračuna po dvojni ceni čiščenja.
 • Če družba ugotovi, da je obiskovalec poškodoval žičniško, ali katero drugo napravo na smučišču, je povzročitelj ali njegov skrbnik dolžan povrniti škodo. Družba si pridržuje pravico do sprožitve kazenskega pregona zaradi poškodovanja tuje lastnine in ogrožanje varnosti prevozov. Do končne ugotovitve višine škode sme družba od povzročitelja zahtevati kavcijo v višini 250,00 EUR  ali zadržati smučarsko opremo.
 • Družba si pridružuje pravico, da posameznikom in skupinam zaradi njihovih preteklih kršitev pravil vedenja ali varnega smučanja, odreče pravico dostopa na  smučišče. Družba odreka dostop na žičnice in smučišče vinjenim osebam, osebam pod vplivom mamil in osebam, ki se neprimerno vedejo. Zanje in za njihovo ravnanje družba ne odgovarja.
 • Na vseh žičniških napravah je prepovedano kajenje, uporaba odprtega ognja ter odmetavanje cigaretnih ogorkov in smeti (zaradi nevarnosti požara na trasi žičnice).

SPLOŠNA DOLOČILA ZA OBRATOVANJE ŽIČNIC 

 

 • V smučarski sezoni  lahko družba zaradi tehničnih, organizacijskih, gospodarskih ali naravnih razlogov izključi iz obratovanja posamezne žičniške naprave in smučarske proge. Zožena ponudba ni razlog za znižanje cen vozovnic!

PREVOZ OTROK IN DOMAČIH ŽIVALI 

 • Na vlečnicah je prepovedano prenašanje otrok in domačih živali v nahrbtnikih ali na prsih.
 • Na sedežnicah pa je v naročju dovoljen prevoz otrok do 6 let. Odgovornost za varnost pri takem prevozu nosi spremljajoča odrasla oseba.

ZAVAROVANJE IN ODGOVORNOST

 • Vodje skupin in trenerji so dolžni poskrbeti za varno smučanje skupine, ki jo vodijo. 
 • V primeru nevarnega vodenja skupine družba prepove nadaljevanje smučanja na smučišču, brez povračila kupnine – skupini se odvzame smučarske vozovnice. 
 • Imetnik vozovnice je z nakupom vozovnice pri prevozu na vseh žičnih napravah zavarovan zoper telesne poškodbe ali poškodovanje opreme oziroma tovora, če poškodbe nastanejo po krivdi ali malomarnosti upravljavca žičnic.
 • Družba ne prevzame nobene odgovornosti za telesne poškodbe, ki nastanejo kot posledica neupoštevanja: razmer na smučišču, števila obiskovalcev, vremena, kakovosti snega, neprilagojene vožnje, neupoštevanja pravil FIS, oznak in navodil upravljavca žičnic, nezadostne telesne pripravljenosti, pomanjkljive športne opreme, smučanja pod vplivom alkohola ali mamil, itd.
 • Pogoja za morebitni odškodninski zahtevek družbi sta predložitev veljavne smučarske vozovnice na dan poškodbe in zapisnik reševalne službe o nezgodi.
 • Obiskovalcem smučišča Kranjska Gora priporočamo, da imajo s seboj kartico zdravstvenega zavarovanja in izkaznico prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja. V primeru poškodbe na smučišču je morebitni prevoz z reševalnim vozilom do bolnišnice, ki ga lahko opravi le pooblaščen zdravstveni zavod,  brezplačen, samo za zavarovance z obveznim in prostovoljnim zavarovanjem, ki se lahko izkažejo z obema dokumentoma. Ostalim poškodovancem se prevoz zaračuna po ceniku prevoznika, to je Zdravstveni dom Jesenice.
 • V primeru povzročitve nesreče na smučišču si družba pridružuje pravico za sprožitev kazenskega postopka, oziroma postopka za prekršek zoper povzročitelja.

PARKIRANJE IN UPORABA PARKIRNIH PROSTOROV 

 

 • Parkiranje oziroma uporaba prostorov je brezplačna – vozniki so dolžni upoštevati  navodila redarjev. 
 • Najstrožje je prepovedano parkiranje na vseh dovoznih cestah in privatnih zemljiščih. 
 • Za parkirana vozila družba ne prevzema nobene odgovornosti.

SMUČARSKE ŠOLE, TRENINGI, TEKMOVANJA

 

 • Organizator prireditve ali tekmovanja na smučišču je dolžan vsaj 7 dni vnaprej le-to priglasiti na upravni enoti Jesenice oddelek za upravne notranje zadeve. Organizator mora od upravljavca smučišča predhodno pridobiti dovolilnico (soglasje) za uporabo smučišča, ki jo lahko pridobi na ASK Kranjska Gora, del dovolilnice pa mora pred pričetkom aktivnosti izročiti strojniku na žičničarski napravi.
 • Organizator prireditve, treninga in tekmovanja mora na lastne stroške in z lastnimi redarji zavarovati del smučišča, ki se uporablja za prireditve, trening ali tekmovanje in ga fizično ločiti od rekreativnih površin.
 • Pred pričetkom prireditve, tekmovanja mora organizator zagotoviti lastno reševalno službo, zdravnika ter redarje. Priporočljivo je zavarovanje tekmovalcev in udeležencev prireditve. 
 • Organizatorji tekem, treningov oziroma kakšnih drugih prireditev, ki zahtevajo vklop  katerekoli izmed naprav na smučišču izven rednega obratovalnega časa smučišča, so dolžni tako kot vsi ostali na lastne stroške zagotoviti reševalno službo, zdravnika in redarje.  
 • Smučarsko šolo na smučišču v Kranjski Gori lahko opravljajo le subjekti, ki so si predhodno pridobili soglasje upravljavca za izvajanje smučarske šole. Vsi tisti subjekti, ki tega nimajo, bodo odstranjeni s smučišča ter se kaznujejo z odvzemom vseh smučarskih vozovnic in prijavljeni ustreznim inšpekcijam.

POSEBNE DOLOČBE O VARNOSTI IN REDU NA SMUČIŠČIH

 • Smučar je na smučišču dolžan upoštevati navodila varnostne službe, delavcev žičnice in redarjev, upoštevati pa je dolžan tudi odredbe vseh opozorilnih obvestilnih tabel na smučišču ter pravila FIS.
 • PREPOVEDANO je smučanje v nasprotju s pravili FIS in določbami zakona o varnosti na javnih smučiščih ter vrivanje v vrste pred žičnicami. Kršitev se lahko kaznuje s takojšnjim odvzemom vozovnice brez odškodnine. Za odvzem vozovnice je pooblaščena uradna oseba družbe.
 • PREPOVEDANO je smučanje po zaprtih progah, označenih z znakom »SMUČANJE PREPOVEDANO« ter na terenih, ki so zaprti s signalno vrvico, trakom oziroma mrežo.
 • ABSOLUTNA PREPOVED velja za prehod preko zaščitnih ograj, s smučmi ali brez njih, saj le te omejujejo smučišče nad prepadi in različnimi vrstami (tudi snežnih) previsov, prepadov in nevarnih mest.
 • Prav tako je prepovedano smučanje po gozdu in ruševju.
 • Vsak smučar mora izbrati smučarski teren glede na svoje smučarsko znanje in sposobnosti. V primeru, da pooblaščena oseba družbe ugotovi, da uporabnik smučišča ne smuča dovolj dobro za izbrani teren, si pridružujemo pravico do odstranitve takega smučarja s terena. V primeru, da je potreben izreden prevoz za odstranitev s smučišča, je smučar dolžan povrniti tudi stroške izrednega prevoza. Reševalna služba in prva pomoč delujeta ves čas obratovanja žičniških naprav in ju je mogoče poklicati z vseh označenih mest. Reševalci nadzirajo le urejena smučišča in odprte smučarske proge. Reševanje in prva pomoč na zaprtih smučarskih progah in izven urejenih smučišč se poškodovancem zaračuna v višini 250,00 EUR + DDV.
 • Smučanje po trasi vlečnic ni dovoljeno. Trase vlečnic se lahko prečka samo na posebej označenih mestih.
 • Hoja in sankanje po smučarskih progah nista dovoljena. 
 • Vodenje psov na vrvici ali brez nje na smučarskih progah ni dovoljeno. 
 • Vožnja z motornimi sanmi po smučarskih progah ni dovoljena.Smučar mora biti na smučišču pripravljen na srečanje s teptalcem ali motornimi sanmi na nujni vožnji. 
 • Priporočila za varno smučanje so vsebinski del pogojev poslovanja RTC Žičnice Kranjska Gora d.d..  

Logotip Julijske Alpe

Evropska unija

Ministrstvo

Piškotki za analitiko
Ti se uporabljajo za beleženje analitike obsikanosti spletne strani in nam zagotavljajo podatke na podlagi katerih lahko zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo.
Piškotki za družabna omrežja
Piškotki potrebni za vtičnike za deljenje vsebin iz strani na socialna omrežja.
Piškotki za komunikacijo na strani
Piškotki omogočajo pirkaz, kontaktiranje in komunikacijo preko komunikacijskega vtičnika na strani.
Piškotki za oglaševanje
So namenjeni targetiranemu oglaševanju glede na pretekle uporabnikove aktvinosti na drugih straneh.
Kaj so piškotki?
Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo in beleženjem piškotkov.V redu Več o piškotkih